صفحه اولمعـرفیخبـرهاتالار گفتگوپرسش و پاسخپیونـــدهانظـــرسنجیگالری تصاویرتماس با ما
 
 
کتاب مدیریت بازاریابی
 
 سرفصل دروس
 

 1- فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش: 25)(ضریب: 4)
1-1 تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌های مالی
-     تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهندة صورت‌های مالی شامل:
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان جامع
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
-     ویژگی‌ها، ساختار و اجزای صورت‌های مالی و توانایی تحلیل ارتباط بین اقلام آن
-     تعاریف اساسی انواع دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه و سود
-     نقش صورت‌های مالی در ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی شرکت
- اهمیت یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و اطلاعات مکمل (شامل افشای روش‌های حسابداری برآوردها و مفروضات) و مباحث و تحلیل‌های ارائه شده توسط مدیریت
-     اهداف حسابرسی صورت‌های مالی، انواع گزارش‌های حسابرسی و اهمیت کنترل‌های داخلی مؤثر
-     سایر منابع اطلاعاتی بجز صورت‌های مالی سالانه مورد استفاده یک تحلیل‌گر در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
-     شناسایی و طبقه‌بندی فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی یک واحد تجاری برای مقاصد گزارشگری مالی
 
1-2 سازوکارهای‌های گزارشگری مالی:
-     روند جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری؛
-     معادلة حسابداری به صورت ساده و به شکل بسط یافتة آن؛
-     فرآیند ثبت معاملات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری و برمبنای معادلة حسابداری؛
-     ضرورت استفاده از ثبت‌های تعهدی و دیگر تعدیلات در تهیة صورت‌های مالی و مقایسه مبانی حسابداری تعهدی و نقدی 
-     رابطه بین عناصر صورت‌های مالی و حساب‌های کل و طبقه‌بندی این حساب‌ها متناسب با عناصر آن
-     تهیة صورت‌های مالی با استفاده از ماندة حساب‌های کل و دیگر اطلاعات لازم مربوط به معادلة حسابداری
-     ارتباط میان صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجه نقد
 
1-3 درک صورت سود و زیان
- تعریف اقلام صورت سود و زیان و تفکیک آن به اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی و تهیة یک صورت سود و زیان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده
- نحوه ارایه هر طبقه از هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 1)
- تعریف و تمایز میان انواع مختلف سود(سود قبل از کسر مالیات و استهلاکات مشهود و نامشهود(EBITDA)، سود عملیاتی(EBIT) و سود خالص(EAT)
- اصول کلی شناسایی درآمد برمبنای حسابداری تعهدی و تشریح کاربردهای خاص آن (شامل حسابداری قراردادهای بلندمدت، فروش‌های اقساطی، معاملات پایاپای و گزارشگری خالص و ناخالص درآمدها) و کارکردهای آن در تجزیه وتحلیل مالی
 
1-4 درک ترازنامه
-     تعریف عناصر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و کاربردهای هریک از آنها در تجزیه و تحلیل‌های مالی
-     نحوه ارایه هر طبقه از دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 1)
-     اشکال مختلف ارایه ترازنامه
-     تأثیر استفاده از حسابداری تعهدی بر دارایی‌ها و بدهی‌ها
-     ‌تشابهات و تمایزات دارایی‌ها و بدهی‌های جاری و غیرجاری
-     انواع مبانی اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها شامل روش‌های بهای تمام‌شده تاریخی وارزش منصفانه
-     انواع روش‌های طبقه‌بندی‌ و افشای اوراق بهادار قابل دادوستد (سریع المعامله) و غیرقابل دادوستد در بازار
 
1-5 درک صورت جریان وجه نقد
-     تعریف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران (استاندارد حسابداری شماره 2)
- نحوه ارایه هزینه‌های بهره و سود تقسیمی شرکت در صورت جریان وجه نقد بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران (استاندارد حسابداری شماره 2)
- تعریف انواع جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاری و سود حاصل از تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و طبقه‌بندی اطلاعات ارایه‌شده در هریک از آنها بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران(استاندارد حسابداری شماره 2)
-     نحوه گزارشگری فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری غیرنقدی
-     تفاوت صورت جریان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زیان
-     دانستن ارتباط بین سود و جریان نقد
 
1-6 تکنیک‌های مقدماتی تجزیه تحلیل صورتهای مالی(نسبت‌های مالی)
-     مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
-     موارد استفاده از صورت سود و زیان و ترازنامه پیش‌بینی‌شده
-     محاسبه و تحلیل نتایج انواع نسبت‌های مالی شامل طبقات زیر:
نسبت‌های نقدینگی(نسبت جاری و نسبت آنی)
نسبت‌های فعالیت(گردش کالا، گردش دارایی، گردش دارایی ثابت، دوره وصول مطالبات)
نسبت‌های اهرمی(نسبت بدهی، توانایی پرداخت بهره(پوشش بهره)، نسبت بدهی به ارزش ویژه)
نسبت‌های سودآوری(نسبت سود به فروش، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده دارایی ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و دانستن تفاوت آنها
نسبت‌های ارزش بازار (قیمت به سود هر سهم ، قیمت به جریان نقدی و قیمت به ارزش دفتری هر سهم)
- محاسبه و تفسیر روش دوپونت و روش دوپونت توسعه یافته برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و تبیین استفاده از این روش در تجزیه و تحلیل شرکت؛
 
2- مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی (تعداد پرسش: 25)(ضریب: 4)
2-1- مفاهیم بازارهای مالی
-     تعریف بازار مالی و کارکردهای آن
-     طبقه‌بندی انواع بازارهای مالی براساس:
حق مالی شامل: تعاریف بازار بدهی و سهام و کارکردها و ابزارهای مالی مربوط به هر یک
سررسید حق مالی شامل:
      تعاریف بازار پول و بازار سرمایه و کارکردهای مربوط به هر یک
  تعریف ابزارهای مالی مربوط به بازار پول (گواهی سپرده، اوراق خزانه، قراردادهای بازخرید، پذیره بانکی، اوراق تجاری و دلار اروپایی) 
      ابزارهای مالی مربوط به بازار سرمایه
مرحله انتشار شامل:
      تعاریف بازار اولیه و ثانویه و کارکردهای مربوط به هر یک
      تمایز میان بازار اولیه و ثانویه و چگونگی پشتیبانی بازار ثانویه از بازار اولیه
نحوه پرداخت شامل:
      تعاريف بازار نقدي و مشتقه و كاركردهاي مربوط به هر يك
      تعريف، اهداف و كاركرد بازارهاي مشتقه 
ساختاري شامل:
  تعاريف بازارهاي حراج، چانه‌زني، سوم و چهارم و كاركردهاي مربوط به هر يك و همچنين تمايز بين بازارهاي مبتني بر سفارش و بازارهاي مبتني بر قيمت و توضيح مزايا و مخاطرات هركدام
       مقايسة تفاوت‌هاي ساختاري ميان بازار بورس و فرابورس
 
2-2- ويژگي‌هاي سهام عادي و مفاهيم مربوطه
-     تعريف سهام عادي و حقوق متعلق به سهامداران عادي
-     ويژگي‌هاي سهام عادي و مزايا و معايب انتشار سهام عادي
-     تعريف سهام عادي ثبت شده، تعهدشده، صادرشده، در دست سهامداران و خزانه
- مفهوم رأي‌گيري تجمعي، محاسبه تعداد مشخصي از اعضاي هيأت مديره با داشتن ميزان سهام مشخص و تعداد سهام مورد نياز براي انتخاب چند عضو از اعضاي انتخاب هيأت مديره
-     صرف سهام و تأثير افزايش سرمايه با صرف بر حقوق صاحبان سهام
-     تعريف افزايش سرمايه، تعريف و خصوصيات حق تقدم خريد سهامو حقوق دارندگان حق تقدم خريد سهام
 
2-3- ويژگي‌هاي سهام ممتاز و مفاهيم مربوطه
-     تعريف سهام ممتاز و حقوق متعلق به سهامداران ممتاز
-     انواع سهام ممتاز (مشاركتي، جمع شونده، قابل بازخريد، قابل تبديل، با حق رأي)
-     ويژگي‌هاي سهام ممتاز و مزايا و معايب انتشار آن
 
2-4 مفاهيم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت
2-4-1 مفاهيم اوراق اجاره
-     تعريف اوراق اجاره، ماهيت و ويژگي‌هاي آن
-     انواع اوراق اجاره (برمبناي اجار? به شرط تمليك و اجار? عادي) و ويژ‌گي‌هاي هريك و تفاوت‌هاي موجود ميان آنها
-     انواع دارايي‌هايي كه مي‌توان بر روي آن‌ها اوراق اجاره منتشر نمود
-     نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق اجاره (ازجمله باني، نهاد واسط و ...)
2-4-2 تعاريف اوراق قرضه
-     ويژگي‌‌هاي اولية يك ورقة قرضه، انواع ساختارهاي متفاوت نرخ‌ كوپن‌هاي اوراق قرضه و اوراق قرضه با نرخ شناور
-     تعريف و محاسبه بازده جاري و بازده تا سررسيد اوراق قرضه
-     انواع مزاياي ضمني قابل ارايه به‌همراه اوراق قرضه شامل اختيارات خريد يا فروش سهام، امكان بازخريد و ... و ويژگي‌هاي هريك
-     ويژگي‌هاي اوراق قرضه قابل بازخريد و مزايا و معايب آن براي سرمايه‌گذار
 
2-5 مفاهيم ساير اوراق بهادار
2-5-1 مفاهيم اوراق مشاركت
-     تعريف اوراق مشاركت، ماهيت و ويژگي‌هاي آن و تفاوت‌هاي آن با اوراق قرضه
-     نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق مشاركت (از جمله امين، عامل، ضامن و ... )
2-5-2 اوراق سفارش ساخت (استصناع)
-     تعريف اوراق سفارش ساخت، ماهيت و ويژگي‌هاي آن
-     انواع اوراق سفارش ساخت و ويژ‌گي‌هاي هريك
2-5-3 مفاهيم اوراق رهني
-     تعريف وام رهني و ويژگي‌هاي آن
-     تعريف و ويژگي‌هاي اوراق بهادار با پشتوان? وام‌هاي رهني
-     چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني
2-5-4 مفاهيم اوراق بهادار با پشتوانة دارايي
-     تعريف تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها و ويژگي‌هاي دارايي‌هايي كه مي‌توانند موضوع اين فرآيند قرار گيرند
-     تعريف و ويژگي‌هاي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي‌
-     چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داريي
 
2-6 شاخص‌هاي بازار اوراق بهادار:
-     تعريف شاخص و انواع اصلي آن (شامل شاخص‌هاي بازار سهام(قيمتي و درآمدي) ، شاخص‌هاي بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت)
- تعريف انواع شاخص‌هاي موجود در بازار سرمايه ايران (ازجمله شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX)، شاخص كل، شاخصTEFIX، شاخص صنايع، شاخص مالي، شاخص قيمت 50 شركت فعال‌تر...)
-     كاربرد انواع مختلف شاخص‌ها و چگونگي تفسير تغييرات آنها
- انواع مختلف محاسبه شاخص (وزني، غيروزني)، چگونگي تعديل پاي? شاخص‌هاي مختلف در اثر رويدادهاي شركتي(Corporate Actions) ورود و خروج شركت‌ها و ساير رويدادها و تفاوت‌هاي موجود ميان روش محاسبه شاخص قيمتي و درآمدي
 
2-7 كارايي بازار و بازارهاي سرماية كارآ
-     تعريف بازار سرماية كارآ و مفروضات پشتوانه آن   
-     انواع كارايي بازار(اطلاعاتي، تخصيصي و عملياتي) و توصيف سه شكل كارايي اطلاعاتي بازار(EMH)
 
2-8 آشنايي با نهادهاي مالي، نقش و كاركرد آنها
-     كاركرد و ساختار نهادهاي مالي شامل:
شركت‌هاي تأمين سرمايه
انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، صندوق‌هاي بورسي(ETF)، صندوق‌هاي شاخصي،...)
شركت‌هاي كارگزاري
شركت‌هاي مشاوره‌سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سبدگردان
مؤسسات رتبه‌بندي
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ
 
3- مقدمات امور مالي شركتي (تعداد پرسش: 25)(ضريب: 4)
3-1 مقدمات بودجه‌بندي سرمايه‌اي
-     تعاريف، مفروضات و اهداف بودجه‌بندي سرمايه‌اي
-     تحليل فرآيند بودجه‌بندي سرمايه‌اي شامل شناخت مراحل فرآيند و تفاوت ميان بخش‌هاي مختلف پروژه‌هاي سرمايه‌اي
-     اصول زيربنايي بودجه‌بندي سرمايه‌اي شامل:
شناخت جريانات نقدي ورودي و خروجي و محاسبه آنها
شناخت جريانات نقدي متعارف و غيرمتعارف
انتخاب جريانات نقدي مناسب
تعيين نرخ تنزيل مناسب مورد استفاده در ارزيابي يك پروژة سرمايه‌اي و محاسبة نرخ بازدهي مورد انتظار آن
-     آشنايي با صرفه‌جويي مالياتي، سرمايه در گردش و محاسبه استهلاك در تخمين جريان‌هاي نقدي
-     تشريح چگونگي تأثيرگذاري طرح‌هاي مستقل در برابر طرح‌هاي ناسازگار( مانعه الجمع) بر ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌اي 
- محاسبه، كاربرد و تفسير نتايج هر يك از روش‌هاي زير در ارزيابي يك پروژة سرمايه‌اي، بيان ويژگي‌ها و مزاياي هر يك از آنها و مقايسه آنها: 
دورة برگشت سرمايه
معكوس دورة برگشت سرمايه
ميانگين نرخ بازده حسابداري(ARR)
ارزش فعلي خالص(NPV)
نرخ بازده داخلي(IRR)
شاخص سودآوري(PI)
 
3-2 مقدمات هزينة سرمايه
-     محاسبه و تفسير هزينة سهام عادي با استفاده از روش‌هاي مختلف 
-     محاسبه و تفسير هزينة بدهي با نرخ ثابت با استفاده از رويكرد بازده تا سررسيد و رويكرد رتبه‌بندي بدهي
-     تعريف و محاسبه نرخ هزينه سهام ممتاز
-     تعريف و محاسبه نرخ هزينه سرمايه سود انباشته
-     محاسبه و تفسير ميانگين موزون هزينة سرمايه(WACC) يك شركت 
-     چگونگي اثرگذاري ماليات‌ها و اعطاي يارانه بر هزينة سرماية منابع مختلف تأمين مالي
- روش‌هاي جايگزين براي محاسبة وزن‌ها در محاسبة ميانگين موزون هزينة سرمايه، از جمله استفاده از ساختار سرماية مطلوب شركت
-     چگونگي استفاده از هزينة نهايي سرمايه و تركيب منابع مالي براي تعيين بودجة سرماية بهينه
-     نقش هزينة نهايي سرمايه در تعيين ارزش فعلي خالص يك پروژه
 
3-3 مقدمات مديريت تأمين مالي
3-3-1 مقدمات تأمين مالي بلندمدت
-     ويژگي‌هاي تأمين مالي بلندمدت
-     تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام
-     تأمين مالي از طريق اوراق بهادار با درآمد ثابت
-     تأمين مالي از طريق اجاره بلندمدت
3-3-2 مقدمات تأمين مالي كوتاه مدت
-     ويژگي‌هاي تأمين مالي كوتاه مدت
-     مديريت اعتبارات تجاري(عناصر موثر بر مديريت اعتبارات تجاري و محاسبه هزينه عدم استفاده از تخفيف نقدي)
- مديريت اوراق تجاري (آشنايي با انواع رتبه‌بندي اوراق تجاري و چگونگي استفاده از اوراق تجاري به‌عنوانيكي از ابزارهاي تأمين مالي)
-     آشنايي با عقود اسلامي بانكي و محاسن و معايب تامين مالي ازطريق آنها
 
3-4 مقدمات تجزيه تحليل نقاط سربه‌سر و اهرم‌ها
-     تعريف اهرم عملياتي، اهرم مالي و اهرم مركب يك شركت و ويژگي‌هاي هر يك
-     محاسبه و تفسير درجة اهرم عملياتي، درجة اهرم مالي و درجة اهرم مركب
- نقاط سربه سر عملياتي، مالي، نقدي و كل و محاسبة مقدار و مبلغ فروش در نقطة سربه سر و تعيين سود خالص شركت در سطوح مختلف فروش
 
3-5 تعاريف مقدماتي مربوط به بازده  
-     اشكال مختلف بازده‌ سرمايه‌گذاري و محاسبه و تمايز بين مفاهيم بازده به شرح زير:
بازده دورة نگهداري (بازده كل)
بازدة تحقق يافته
بازدة پيش‌بيني شده
بازده مورد انتظار
-     عوامل تأثيرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه‌گذار (نرخ بازده بدون ريسك، نرخ تورم مورد انتظار و صرف ريسك)
 
 
 
3-6 مفاهيم پايه ريسك
-     تعاريف ريسك‌پذيري و ريسك‌گريزي و تحليل منحني‌هاي بي‌تفاوتي و مطلوبيت ثروت افراد ريسك‌پذير و ريسك‌گريز
-     تعريف انواع و منابع ريسك و عوامل مؤثر بر آنها 
-     انواع ريسك‌هاي مرتبط با‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت
- تعريف انواع ريسك‌هاي اعتباري اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل ريسك عدم پرداخت، ريسك شكاف اعتبار و ريسك تنزيل رتبة اعتباري و تمايز ميان آنها و نقش آن در رتبه‌بندي اعتباري  
 
4- مقدماتي بر اقتصاد (تعداد پرسش: 25)(ضريب: 3)
4-1 مقدمات اقتصاد خرد
4-1-1 عرضه، تقاضا و تعادل بازار
-     تعريف و محاسبه انواع توابع و منحني‌هاي تقاضا و عوامل تأثيرگذار بر آن
-     تعريف و محاسبه انواع توابع عرضه و عوامل مؤثر بر آن و حالت‌هاي خاص منحني عرضه
- انواع كشش(كشش قيمتي، متقاطع، درآمدي) تقاضا و كشش عرضه و توانايي محاسبه جبري و نموداري آنها، آشنايي با عوامل مؤثر بر كشش، دسته‌بندي تقاضاي كالاها براساس كشش و كاربرد كشش قيمتي در تصميم‌گيري
-     محاسبه كشش در منحني تقاضاي خط مستقيم، تفاوت ميان كشش‌پذيري و كشش‌ناپذيري و كشش واحد تقاضا
- تعريف درآمد نهايي و هزينه نهايي، رابطه درآمد كل، درآمدنهايي، كشش قيمتي تقاضا و قيمت كالا و دليل اينكه مقدار بهينه در نقطه برابري درآمد نهايي با هزينه نهايي حاصل مي شود
- تعادل بين عرضه و تقاضاي بازار به صورت نموداري و جبري، اضافه تقاضا، عوامل جابجا كننده منحني‌هاي عرضه و تقاضا و اثر اين جابجايي بر روي تعادل بازار، پايداري و ناپايداري تعادل
- تاثير وضع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، وضع يا اعطاي يارانه، سهميه‌بندي، تعيين كف يا سقف قيمت توسط دولت بر عرضه، تقاضا و تعادل بازار 
4-1-2 نظريه رفتار توليد كننده و بازار نهاده‌هاي توليد
-     انواع توابع توليد شامل توليد كل، متوسط و نهايي و ارتباط آنها با يكديگر
-     تأثير عوامل توليد و تكنولوژي بر منحني امكانات توليد
-     قانون بازدهي نزولي، نواحي مختلف توليد و ناحيه اقتصادي توليد 
4-1-3 هزينه‌هاي توليد
-     انواع هزينه‌هاي فرصت و ارتباط آنها با سود اقتصادي و محاسبه سود اقتصادي
4-1-4 رفتار توليدكننده در بازار رقابت كامل
-     ويژگي‌هاي رقابت كامل، دليل قيمت‌پذيربودن شركت‌ها در بازار رقابت كامل و تفاوت تقاضاي بازار و تقاضاي بنگاه
- تعيين حداكثرسازي سود(حداقل سازي زيان) شركت در بازار رقابت كامل و تشريح هزينه نهايي، درآمد نهايي و سود و زيان اقتصادي
-     نقطه تعطيلي بنگاه
-     تابع هزينه كل، درآمد كل، نقطه سربه سر و سطح توليد حداكثركننده سود
4-1-5 رفتار توليدكننده در بازار انحصار كامل
-     تعريف انحصار كامل، ويژگي‌هاي انحصار كامل، علل ايجاد انحصار، انحصار طبيعي و استراتژي‌هاي تعيين قيمت انحصاري
- رابطه ميان قيمت، درآمد نهايي و كشش پذيري انحصار فروش و تعيين قيمت و ميزان توليدي كه سود انحصارگر را به حداكثر مي رساند
4-1-6 مفاهيم بازار رقابت انحصاري
-     ويژگي‌هاي بازار رقابت انحصاري
 
4-2 مقدمات اقتصاد كلان
4-2-1 محاسبات ملي و شاخص قيمت‌ها
- تعريف توليد ناخالص داخلي(GDP) و توليد ناخالص ملي(GNP) و روش‌هاي اندازه‌گيري هريك از آنها شامل روش مخارج، روش درآمدي و روش توليد يا ارزش افزوده
-     تعريف و محاسبه توليد خالص ملي، توليد خالص داخلي، درآمد ملي، درآمد شخصي و درآمد قابل تصرف
4-2-2 درآمد ملي تعادلي و سياست‌هاي مالي
-     تعريف چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي يا چرخه توليد و درآمد
-     انواع سياست‌هاي مالي و ابزارهاي آن
4-2-3 عرضه و تقاضاي پول و سياست‌هاي پولي
-     تعاريف مختلف پول، وظايف آن در اقتصاد، آشنايي با تكامل تاريخي پول و انواع آن
-     تحليل اجزاي تعاريف M1 و M2 از پول و تشريح دلايل بشمار نرفتن چك و كارت هاي اعتباري به‌عنوان‌ پول
-     ابزارهاي سياست پولي و نحوه كاركرد آنها
 
5- روش‌هاي كمي مقدماتي (تعداد پرسش: 25) (ضريب: 3)
5-1 ارزش زماني پول
-     كاربرد نرخ سود به عنوان نرخ بازده مورد انتظار، نرخ تنزيل و هزينة فرصت
- كاربرد نرخ بازده مورد انتظار به عنوان مجموع نرخ بازده بدون ریسک، تورم مورد انتظار و صرف ریسک برای پوشش انواع ریسک سرمایه‌گذاران
-     تعریف نرخ بهرة مؤثر سالانه و محاسبه آن در دوره‌های زمانی مختلف
- محاسبه و تفسیر ارزش آتی و ارزش فعلی مقدار مشخصی پول، ارزش آتی و ارزش فعلی اقساط مساوی و نامساوی و ارزش فعلی اقساط مادام‌العمر
-     ترسیم نمودار زمانی برای حل مسایل ارزش زمانی پول  
-     محاسبه نرخ بازده تنزیل بانکی، نرخ بازه دوره نگهداری و نرخ بازده مؤثر سالانه بانکی
 
5-2 مفاهیم آماری
-     تمایز بین آمار توصیفی و استنباطی، جامعه و نمونه و مقیاس‌های متفاوت اندازه‌گیری
-     تعریف پارامتر، آماره و توزیع فراوانی
-     محاسبه فراوانی نسبی و فراوانی نسبی تجمعی توزیع فراوانی، هیستوگرام و نمودار چندضلعی فراوانی
- تعریف و محاسبه شاخص‌های مرکزی شامل میانگین جامعه و نمونه، میانگین حسابی، میانگین موزون(شامل بازده سبد) میانگین هندسی، میانگین هارمونیک، میانه و مد
-     تعریف، محاسبه و تفسیر چارک، پنجک، دهک و صدک
-     تعریف و محاسبه دامنه، انحراف از میانگین، واریانس و انحراف معیار نمونه و جامعه
-     تعریف و محاسبة درصدی از مشاهدات که در فاصلة معینی از میانگین قرار دارند با استفاده از نامساوی چبیشف
-     تعریف و محاسبه ضریب تغییرات و نسبت شارپ
-     تعریف و محاسبه چولگی، توضیح چولگی چپ و راست و توضیح رابطة میانگین، میانه و مد در توزیع نامتقارن
-     تعریف و محاسبه میزان چولگی و کشیدگی نمونه
 
5-3 مفاهیم احتمال
-     تعریف و کاربرد امید ریاضی در مسایل سرمایه‌گذاری
-     محاسبه و تفسیر کواریانس و ضریب همبستگی
-     محاسبه ارزش مورد انتظار، واریانس و انحراف معیار مربوط به متغیر تصادفی و بازده سبد
 
5-4 محاسبات بازده و ریسک
5-4-1 محاسبات مقدماتی مربوط به بازده  
-     تعریف و محاسبه بازده کل از بازده‌های دوره‌های مختلف
- تعریف و محاسبه بازده سهام در حالت‌های مختلف (تقسیم سود، تجزیه سهام، افزایش سرمایه از محل اندوخته، آورده و مطالبات حال‌شده)
-     محاسبه میانگین بازده در حالت‌های اطمینان و عدم اطمینان(احتمالی)
-     محاسبه بازده با استفاده از میانگین حسابی و میانگین هندسی در دوره‌های زمانی متفاوت
 
5-4-2 مفاهیم پایه ریسک
-     روش‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک به شرح زیر:
واریانس،
نیم‌واریانس،
انحراف معیار،
ضریب تغییرات
بتا 
-     محاسبه و تفسیر کوواریانس نرخ‌های بازدهی و نشان دادن چگونگی ارتباط آن با ضریب همبستگی
 
6- اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای (تعداد پرسش: 20) (ضریب: 4)
1-ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی؛ (تعریف، مستندات فقهی و مصادیق)
-     ممنوعیت اکل مال به باطل
-     ممنوعیت ضرر و اضرار
-     ممنوعیت غرر
-     ممنوعیت ربا
-     حیله برای فرار از احکام شرعی
2-ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی؛ (تعریف، ماهیت، ارکان، احکام، انواع و مصادیق)
-     قرض
-     دین
-     بیع
-     اجاره و اجاره به شرط تملیک
-     جعاله
-     شرکت
-     مضاربه
-     صلح
3-بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام
-     بررسی ماهیت بورس بازی
-     شقوق مختلف بورس بازی
-     بورس بازی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
-     بررسی فقهی بورس بازی
7- مقررات اصول بازار سرمایه (تعداد پرسش:25)(ضریب: 4)
1- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)
2- اصلاحیة قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12
3- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 25/09/88 مجلس شورای اسلامی)
4- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3/4/86 هیأت وزیران)
5- ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مصوب 27/4/1386 هیأت مدیره سازمان بورس)
6- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب 3/5/1386 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
7- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب 9/8/1388 هیأت مدیره سازمان بورس)
8- مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (مصوب 27/7/1386 هیأت مدیره سازمان بورس)
9- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (مصوب 28/6/86 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
10- دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب 10/10/1387هیأت مدیره سازمان بورس)
11- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادة ‌35 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 20/1/87 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
12- دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 22/07/1386هیأت مدیره سازمان بورس)
13- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (هیأت مدیره سازمان بورس 2/7/1387)
14- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
15- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
16- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

 

 

 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به رضا مناجاتی می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز