صفحه اولمعـرفیخبـرهاتالار گفتگوپرسش و پاسخپیونـــدهانظـــرسنجیگالری تصاویرتماس با ما
 
 
کتاب مدیریت بازاریابی
 
 سرفصل دروس
 

 1- فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش: 25)(ضریب: 4)
1-1 تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌های مالی
-     تعاريف، مفاهيم و عناصر تشكيل دهندة صورت‌هاي مالي شامل:
ترازنامه
صورت سود و زيان
صورت جريان وجه نقد
صورت سود و زيان جامع
يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي
-     ويژگي‌ها، ساختار و اجزاي صورت‌هاي مالي و توانايي تحليل ارتباط بين اقلام آن
-     تعاريف اساسي انواع دارايي، بدهي، سرمايه، درآمد، هزينه و سود
-     نقش صورت‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد و وضعيت مالي شركت
- اهميت يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي و اطلاعات مكمل (شامل افشاي روش‌هاي حسابداري برآوردها و مفروضات) و مباحث و تحليل‌هاي ارائه شده توسط مديريت
-     اهداف حسابرسي صورت‌هاي مالي، انواع گزارش‌هاي حسابرسي و اهميت كنترل‌هاي داخلي مؤثر
-     ساير منابع اطلاعاتي بجز صورت‌هاي مالي سالانه مورد استفاده يك تحليل‌گر در تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي
-     شناسايي و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي عملياتي، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي يك واحد تجاري براي مقاصد گزارشگري مالي
 
1-2 سازوكارهاي‌هاي گزارشگري مالي:
-     روند جريان اطلاعات در يك سيستم حسابداري؛
-     معادلة حسابداري به صورت ساده و به شكل بسط يافتة آن؛
-     فرآيند ثبت معاملات تجاري با استفاده از سيستم حسابداري و برمبناي معادلة حسابداري؛
-     ضرورت استفاده از ثبت‌هاي تعهدي و ديگر تعديلات در تهية صورت‌هاي مالي و مقايسه مباني حسابداري تعهدي و نقدي 
-     رابطه بين عناصر صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي كل و طبقه‌بندي اين حساب‌ها متناسب با عناصر آن
-     تهية صورت‌هاي مالي با استفاده از ماندة حساب‌هاي كل و ديگر اطلاعات لازم مربوط به معادلة حسابداري
-     ارتباط ميان صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجه نقد
 
1-3 درك صورت سود و زيان
- تعريف اقلام صورت سود و زيان و تفكيك آن به اقلام عملياتي و غيرعملياتي و تهية يك صورت سود و زيان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده
- نحوه ارايه هر طبقه از هزينه‌ها و درآمدها در صورت سود و زيان بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران(استاندارد حسابداري شماره 1)
- تعريف و تمايز ميان انواع مختلف سود(سود قبل از كسر ماليات و استهلاكات مشهود و نامشهود(EBITDA)، سود عملياتي(EBIT) و سود خالص(EAT)
- اصول كلي شناسايي درآمد برمبناي حسابداري تعهدي و تشريح كاربردهاي خاص آن (شامل حسابداري قراردادهاي بلندمدت، فروش‌هاي اقساطي، معاملات پاياپاي و گزارشگري خالص و ناخالص درآمدها) و كاركردهاي آن در تجزيه وتحليل مالي
 
1-4 درك ترازنامه
-     تعريف عناصر دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و كاربردهاي هريك از آنها در تجزيه و تحليل‌هاي مالي
-     نحوه ارايه هر طبقه از دارايي‌ها و بدهي‌ها در ترازنامه بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران(استاندارد حسابداري شماره 1)
-     اشكال مختلف ارايه ترازنامه
-     تأثير استفاده از حسابداري تعهدي بر دارايي‌ها و بدهي‌ها
-     ‌تشابهات و تمايزات دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري و غيرجاري
-     انواع مباني اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ها شامل روش‌هاي بهاي تمام‌شده تاريخي وارزش منصفانه
-     انواع روش‌هاي طبقه‌بندي‌ و افشاي اوراق بهادار قابل دادوستد (سريع المعامله) و غيرقابل دادوستد در بازار
 
1-5 درك صورت جريان وجه نقد
-     تعريف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران (استاندارد حسابداري شماره 2)
- نحوه ارايه هزينه‌هاي بهره و سود تقسيمي شركت در صورت جريان وجه نقد بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران (استاندارد حسابداري شماره 2)
- تعريف انواع جريانات نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي، بازده سرمايه‌گذاري و سود حاصل از تأمين مالي، ماليات بر درآمد، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي و طبقه‌بندي اطلاعات ارايه‌شده در هريك از آنها بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران(استاندارد حسابداري شماره 2)
-     نحوه گزارشگري فعاليت‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري غيرنقدي
-     تفاوت صورت جريان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زيان
-     دانستن ارتباط بين سود و جريان نقد
 
1-6 تكنيك‌هاي مقدماتي تجزيه تحليل صورتهاي مالي(نسبت‌هاي مالي)
-     مراحل تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي
-     موارد استفاده از صورت سود و زيان و ترازنامه پيش‌بيني‌شده
-     محاسبه و تحليل نتايج انواع نسبت‌هاي مالي شامل طبقات زير:
نسبت‌هاي نقدينگي(نسبت جاري و نسبت آني)
نسبت‌هاي فعاليت(گردش كالا، گردش دارايي، گردش دارايي ثابت، دوره وصول مطالبات)
نسبت‌هاي اهرمي(نسبت بدهي، توانايي پرداخت بهره(پوشش بهره)، نسبت بدهي به ارزش ويژه)
نسبت‌هاي سودآوري(نسبت سود به فروش، نسبت سود عملياتي، نسبت سود خالص، نرخ بازده دارايي، نرخ بازده دارايي ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و دانستن تفاوت آنها
نسبت‌هاي ارزش بازار (قيمت به سود هر سهم ، قيمت به جريان نقدي و قيمت به ارزش دفتري هر سهم)
- محاسبه و تفسير روش دوپونت و روش دوپونت توسعه يافته براي بازده حقوق صاحبان سهام شركت و تبيين استفاده از اين روش در تجزيه و تحليل شركت؛
 
2- مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهاي مالي (تعداد پرسش: 25)(ضريب: 4)
2-1- مفاهيم بازارهاي مالي
-     تعريف بازار مالي و كاركردهاي آن
-     طبقه‌بندي انواع بازارهاي مالي براساس:
حق مالي شامل: تعاريف بازار بدهي و سهام و كاركردها و ابزارهاي مالي مربوط به هر يك
سررسيد حق مالي شامل:
      تعاريف بازار پول و بازار سرمايه و كاركردهاي مربوط به هر يك
  تعريف ابزارهاي مالي مربوط به بازار پول (گواهي سپرده، اوراق خزانه، قراردادهاي بازخريد، پذيره بانكي، اوراق تجاري و دلار اروپايي) 
      ابزارهاي مالي مربوط به بازار سرمايه
مرحله انتشار شامل:
      تعاريف بازار اوليه و ثانويه و كاركردهاي مربوط به هر يك
      تمايز ميان بازار اوليه و ثانويه و چگونگي پشتيباني بازار ثانويه از بازار اوليه
نحوه پرداخت شامل:
      تعاريف بازار نقدي و مشتقه و كاركردهاي مربوط به هر يك
      تعريف، اهداف و كاركرد بازارهاي مشتقه 
ساختاري شامل:
  تعاريف بازارهاي حراج، چانه‌زني، سوم و چهارم و كاركردهاي مربوط به هر يك و همچنين تمايز بين بازارهاي مبتني بر سفارش و بازارهاي مبتني بر قيمت و توضيح مزايا و مخاطرات هركدام
       مقايسة تفاوت‌هاي ساختاري ميان بازار بورس و فرابورس
 
2-2- ويژگي‌هاي سهام عادي و مفاهيم مربوطه
-     تعريف سهام عادي و حقوق متعلق به سهامداران عادي
-     ويژگي‌هاي سهام عادي و مزايا و معايب انتشار سهام عادي
-     تعريف سهام عادي ثبت شده، تعهدشده، صادرشده، در دست سهامداران و خزانه
- مفهوم رأي‌گيري تجمعي، محاسبه تعداد مشخصي از اعضاي هيأت مديره با داشتن ميزان سهام مشخص و تعداد سهام مورد نياز براي انتخاب چند عضو از اعضاي انتخاب هيأت مديره
-     صرف سهام و تأثير افزايش سرمايه با صرف بر حقوق صاحبان سهام
-     تعريف افزايش سرمايه، تعريف و خصوصيات حق تقدم خريد سهامو حقوق دارندگان حق تقدم خريد سهام
 
2-3- ويژگي‌هاي سهام ممتاز و مفاهيم مربوطه
-     تعريف سهام ممتاز و حقوق متعلق به سهامداران ممتاز
-     انواع سهام ممتاز (مشاركتي، جمع شونده، قابل بازخريد، قابل تبديل، با حق رأي)
-     ويژگي‌هاي سهام ممتاز و مزايا و معايب انتشار آن
 
2-4 مفاهيم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت
2-4-1 مفاهيم اوراق اجاره
-     تعريف اوراق اجاره، ماهيت و ويژگي‌هاي آن
-     انواع اوراق اجاره (برمبناي اجار? به شرط تمليك و اجار? عادي) و ويژ‌گي‌هاي هريك و تفاوت‌هاي موجود ميان آنها
-     انواع دارايي‌هايي كه مي‌توان بر روي آن‌ها اوراق اجاره منتشر نمود
-     نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق اجاره (ازجمله باني، نهاد واسط و ...)
2-4-2 تعاريف اوراق قرضه
-     ويژگي‌‌هاي اولية يك ورقة قرضه، انواع ساختارهاي متفاوت نرخ‌ كوپن‌هاي اوراق قرضه و اوراق قرضه با نرخ شناور
-     تعريف و محاسبه بازده جاري و بازده تا سررسيد اوراق قرضه
-     انواع مزاياي ضمني قابل ارايه به‌همراه اوراق قرضه شامل اختيارات خريد يا فروش سهام، امكان بازخريد و ... و ويژگي‌هاي هريك
-     ويژگي‌هاي اوراق قرضه قابل بازخريد و مزايا و معايب آن براي سرمايه‌گذار
 
2-5 مفاهيم ساير اوراق بهادار
2-5-1 مفاهيم اوراق مشاركت
-     تعريف اوراق مشاركت، ماهيت و ويژگي‌هاي آن و تفاوت‌هاي آن با اوراق قرضه
-     نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق مشاركت (از جمله امين، عامل، ضامن و ... )
2-5-2 اوراق سفارش ساخت (استصناع)
-     تعريف اوراق سفارش ساخت، ماهيت و ويژگي‌هاي آن
-     انواع اوراق سفارش ساخت و ويژ‌گي‌هاي هريك
2-5-3 مفاهيم اوراق رهني
-     تعريف وام رهني و ويژگي‌هاي آن
-     تعريف و ويژگي‌هاي اوراق بهادار با پشتوان? وام‌هاي رهني
-     چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني
2-5-4 مفاهيم اوراق بهادار با پشتوانة دارايي
-     تعريف تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها و ويژگي‌هاي دارايي‌هايي كه مي‌توانند موضوع اين فرآيند قرار گيرند
-     تعريف و ويژگي‌هاي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي‌
-     چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داريي
 
2-6 شاخص‌هاي بازار اوراق بهادار:
-     تعريف شاخص و انواع اصلي آن (شامل شاخص‌هاي بازار سهام(قيمتي و درآمدي) ، شاخص‌هاي بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت)
- تعريف انواع شاخص‌هاي موجود در بازار سرمايه ايران (ازجمله شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX)، شاخص كل، شاخصTEFIX، شاخص صنايع، شاخص مالي، شاخص قيمت 50 شركت فعال‌تر...)
-     كاربرد انواع مختلف شاخص‌ها و چگونگي تفسير تغييرات آنها
- انواع مختلف محاسبه شاخص (وزني، غيروزني)، چگونگي تعديل پاي? شاخص‌هاي مختلف در اثر رويدادهاي شركتي(Corporate Actions) ورود و خروج شركت‌ها و ساير رويدادها و تفاوت‌هاي موجود ميان روش محاسبه شاخص قيمتي و درآمدي
 
2-7 كارايي بازار و بازارهاي سرماية كارآ
-     تعريف بازار سرماية كارآ و مفروضات پشتوانه آن   
-     انواع كارايي بازار(اطلاعاتي، تخصيصي و عملياتي) و توصيف سه شكل كارايي اطلاعاتي بازار(EMH)
 
2-8 آشنايي با نهادهاي مالي، نقش و كاركرد آنها
-     كاركرد و ساختار نهادهاي مالي شامل:
شركت‌هاي تأمين سرمايه
انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، صندوق‌هاي بورسي(ETF)، صندوق‌هاي شاخصي،...)
شركت‌هاي كارگزاري
شركت‌هاي مشاوره‌سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سبدگردان
مؤسسات رتبه‌بندي
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ
 
3- مقدمات امور مالي شركتي (تعداد پرسش: 25)(ضريب: 4)
3-1 مقدمات بودجه‌بندي سرمايه‌اي
-     تعاريف، مفروضات و اهداف بودجه‌بندي سرمايه‌اي
-     تحليل فرآيند بودجه‌بندي سرمايه‌اي شامل شناخت مراحل فرآيند و تفاوت ميان بخش‌هاي مختلف پروژه‌هاي سرمايه‌اي
-     اصول زيربنايي بودجه‌بندي سرمايه‌اي شامل:
شناخت جريانات نقدي ورودي و خروجي و محاسبه آنها
شناخت جريانات نقدي متعارف و غيرمتعارف
انتخاب جريانات نقدي مناسب
تعيين نرخ تنزيل مناسب مورد استفاده در ارزيابي يك پروژة سرمايه‌اي و محاسبة نرخ بازدهي مورد انتظار آن
-     آشنايي با صرفه‌جويي مالياتي، سرمايه در گردش و محاسبه استهلاك در تخمين جريان‌هاي نقدي
-     تشريح چگونگي تأثيرگذاري طرح‌هاي مستقل در برابر طرح‌هاي ناسازگار( مانعه الجمع) بر ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌اي 
- محاسبه، كاربرد و تفسير نتايج هر يك از روش‌هاي زير در ارزيابي يك پروژة سرمايه‌اي، بيان ويژگي‌ها و مزاياي هر يك از آنها و مقايسه آنها: 
دورة برگشت سرمايه
معكوس دورة برگشت سرمايه
ميانگين نرخ بازده حسابداري(ARR)
ارزش فعلي خالص(NPV)
نرخ بازده داخلي(IRR)
شاخص سودآوري(PI)
 
3-2 مقدمات هزينة سرمايه
-     محاسبه و تفسير هزينة سهام عادي با استفاده از روش‌هاي مختلف 
-     محاسبه و تفسير هزينة بدهي با نرخ ثابت با استفاده از رويكرد بازده تا سررسيد و رويكرد رتبه‌بندي بدهي
-     تعريف و محاسبه نرخ هزينه سهام ممتاز
-     تعريف و محاسبه نرخ هزينه سرمايه سود انباشته
-     محاسبه و تفسير ميانگين موزون هزينة سرمايه(WACC) يك شركت 
-     چگونگي اثرگذاري ماليات‌ها و اعطاي يارانه بر هزينة سرماية منابع مختلف تأمين مالي
- روش‌هاي جايگزين براي محاسبة وزن‌ها در محاسبة ميانگين موزون هزينة سرمايه، از جمله استفاده از ساختار سرماية مطلوب شركت
-     چگونگي استفاده از هزينة نهايي سرمايه و تركيب منابع مالي براي تعيين بودجة سرماية بهينه
-     نقش هزينة نهايي سرمايه در تعيين ارزش فعلي خالص يك پروژه
 
3-3 مقدمات مديريت تأمين مالي
3-3-1 مقدمات تأمين مالي بلندمدت
-     ويژگي‌هاي تأمين مالي بلندمدت
-     تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام
-     تأمين مالي از طريق اوراق بهادار با درآمد ثابت
-     تأمين مالي از طريق اجاره بلندمدت
3-3-2 مقدمات تأمين مالي كوتاه مدت
-     ويژگي‌هاي تأمين مالي كوتاه مدت
-     مديريت اعتبارات تجاري(عناصر موثر بر مديريت اعتبارات تجاري و محاسبه هزينه عدم استفاده از تخفيف نقدي)
- مديريت اوراق تجاري (آشنايي با انواع رتبه‌بندي اوراق تجاري و چگونگي استفاده از اوراق تجاري به‌عنوانيكي از ابزارهاي تأمين مالي)
-     آشنايي با عقود اسلامي بانكي و محاسن و معايب تامين مالي ازطريق آنها
 
3-4 مقدمات تجزيه تحليل نقاط سربه‌سر و اهرم‌ها
-     تعريف اهرم عملياتي، اهرم مالي و اهرم مركب يك شركت و ويژگي‌هاي هر يك
-     محاسبه و تفسير درجة اهرم عملياتي، درجة اهرم مالي و درجة اهرم مركب
- نقاط سربه سر عملياتي، مالي، نقدي و كل و محاسبة مقدار و مبلغ فروش در نقطة سربه سر و تعيين سود خالص شركت در سطوح مختلف فروش
 
3-5 تعاريف مقدماتي مربوط به بازده  
-     اشكال مختلف بازده‌ سرمايه‌گذاري و محاسبه و تمايز بين مفاهيم بازده به شرح زير:
بازده دورة نگهداري (بازده كل)
بازدة تحقق يافته
بازدة پيش‌بيني شده
بازده مورد انتظار
-     عوامل تأثيرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه‌گذار (نرخ بازده بدون ريسك، نرخ تورم مورد انتظار و صرف ريسك)
 
 
 
3-6 مفاهيم پايه ريسك
-     تعاريف ريسك‌پذيري و ريسك‌گريزي و تحليل منحني‌هاي بي‌تفاوتي و مطلوبيت ثروت افراد ريسك‌پذير و ريسك‌گريز
-     تعريف انواع و منابع ريسك و عوامل مؤثر بر آنها 
-     انواع ريسك‌هاي مرتبط با‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت
- تعريف انواع ريسك‌هاي اعتباري اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل ريسك عدم پرداخت، ريسك شكاف اعتبار و ريسك تنزيل رتبة اعتباري و تمايز ميان آنها و نقش آن در رتبه‌بندي اعتباري  
 
4- مقدماتي بر اقتصاد (تعداد پرسش: 25)(ضريب: 3)
4-1 مقدمات اقتصاد خرد
4-1-1 عرضه، تقاضا و تعادل بازار
-     تعريف و محاسبه انواع توابع و منحني‌هاي تقاضا و عوامل تأثيرگذار بر آن
-     تعريف و محاسبه انواع توابع عرضه و عوامل مؤثر بر آن و حالت‌هاي خاص منحني عرضه
- انواع كشش(كشش قيمتي، متقاطع، درآمدي) تقاضا و كشش عرضه و توانايي محاسبه جبري و نموداري آنها، آشنايي با عوامل مؤثر بر كشش، دسته‌بندي تقاضاي كالاها براساس كشش و كاربرد كشش قيمتي در تصميم‌گيري
-     محاسبه كشش در منحني تقاضاي خط مستقيم، تفاوت ميان كشش‌پذيري و كشش‌ناپذيري و كشش واحد تقاضا
- تعريف درآمد نهايي و هزينه نهايي، رابطه درآمد كل، درآمدنهايي، كشش قيمتي تقاضا و قيمت كالا و دليل اينكه مقدار بهينه در نقطه برابري درآمد نهايي با هزينه نهايي حاصل مي شود
- تعادل بين عرضه و تقاضاي بازار به صورت نموداري و جبري، اضافه تقاضا، عوامل جابجا كننده منحني‌هاي عرضه و تقاضا و اثر اين جابجايي بر روي تعادل بازار، پايداري و ناپايداري تعادل
- تاثير وضع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، وضع يا اعطاي يارانه، سهميه‌بندي، تعيين كف يا سقف قيمت توسط دولت بر عرضه، تقاضا و تعادل بازار 
4-1-2 نظريه رفتار توليد كننده و بازار نهاده‌هاي توليد
-     انواع توابع توليد شامل توليد كل، متوسط و نهايي و ارتباط آنها با يكديگر
-     تأثير عوامل توليد و تكنولوژي بر منحني امكانات توليد
-     قانون بازدهي نزولي، نواحي مختلف توليد و ناحيه اقتصادي توليد 
4-1-3 هزينه‌هاي توليد
-     انواع هزينه‌هاي فرصت و ارتباط آنها با سود اقتصادي و محاسبه سود اقتصادي
4-1-4 رفتار توليدكننده در بازار رقابت كامل
-     ويژگي‌هاي رقابت كامل، دليل قيمت‌پذيربودن شركت‌ها در بازار رقابت كامل و تفاوت تقاضاي بازار و تقاضاي بنگاه
- تعيين حداكثرسازي سود(حداقل سازي زيان) شركت در بازار رقابت كامل و تشريح هزينه نهايي، درآمد نهايي و سود و زيان اقتصادي
-     نقطه تعطيلي بنگاه
-     تابع هزينه كل، درآمد كل، نقطه سربه سر و سطح توليد حداكثركننده سود
4-1-5 رفتار توليدكننده در بازار انحصار كامل
-     تعريف انحصار كامل، ويژگي‌هاي انحصار كامل، علل ايجاد انحصار، انحصار طبيعي و استراتژي‌هاي تعيين قيمت انحصاري
- رابطه ميان قيمت، درآمد نهايي و كشش پذيري انحصار فروش و تعيين قيمت و ميزان توليدي كه سود انحصارگر را به حداكثر مي رساند
4-1-6 مفاهيم بازار رقابت انحصاري
-     ويژگي‌هاي بازار رقابت انحصاري
 
4-2 مقدمات اقتصاد كلان
4-2-1 محاسبات ملي و شاخص قيمت‌ها
- تعريف توليد ناخالص داخلي(GDP) و توليد ناخالص ملي(GNP) و روش‌هاي اندازه‌گيري هريك از آنها شامل روش مخارج، روش درآمدي و روش توليد يا ارزش افزوده
-     تعريف و محاسبه توليد خالص ملي، توليد خالص داخلي، درآمد ملي، درآمد شخصي و درآمد قابل تصرف
4-2-2 درآمد ملي تعادلي و سياست‌هاي مالي
-     تعريف چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي يا چرخه توليد و درآمد
-     انواع سياست‌هاي مالي و ابزارهاي آن
4-2-3 عرضه و تقاضاي پول و سياست‌هاي پولي
-     تعاريف مختلف پول، وظايف آن در اقتصاد، آشنايي با تكامل تاريخي پول و انواع آن
-     تحليل اجزاي تعاريف M1 و M2 از پول و تشريح دلايل بشمار نرفتن چك و كارت هاي اعتباري به‌عنوان‌ پول
-     ابزارهاي سياست پولي و نحوه كاركرد آنها
 
5- روش‌هاي كمي مقدماتي (تعداد پرسش: 25) (ضريب: 3)
5-1 ارزش زماني پول
-     كاربرد نرخ سود به عنوان نرخ بازده مورد انتظار، نرخ تنزيل و هزينة فرصت
- كاربرد نرخ بازده مورد انتظار به عنوان مجموع نرخ بازده بدون ريسك، تورم مورد انتظار و صرف ريسك براي پوشش انواع ريسك سرمايه‌گذاران
-     تعريف نرخ بهرة مؤثر سالانه و محاسبه آن در دوره‌هاي زماني مختلف
- محاسبه و تفسير ارزش آتي و ارزش فعلي مقدار مشخصي پول، ارزش آتي و ارزش فعلي اقساط مساوي و نامساوي و ارزش فعلي اقساط مادام‌العمر
-     �رسیم نمودار زمانی برای حل مسایل ارزش زمانی پول  
-     محاسبه نرخ بازده تنزیل بانکی، نرخ بازه دوره نگهداری و نرخ بازده مؤثر سالانه بانکی
 
5-2 مفاهیم آماری
-     تمایز بین آمار توصیفی و استنباطی، جامعه و نمونه و مقیاس‌های متفاوت اندازه‌گیری
-     تعریف پارامتر، آماره و توزیع فراوانی
-     محاسبه فراوانی نسبی و فراوانی نسبی تجمعی توزیع فراوانی، هیستوگرام و نمودار چندضلعی فراوانی
- تعریف و محاسبه شاخص‌های مرکزی شامل میانگین جامعه و نمونه، میانگین حسابی، میانگین موزون(شامل بازده سبد) میانگین هندسی، میانگین هارمونیک، میانه و مد
-     تعریف، محاسبه و تفسیر چارک، پنجک، دهک و صدک
-     تعریف و محاسبه دامنه، انحراف از میانگین، واریانس و انحراف معیار نمونه و جامعه
-     تعریف و محاسبة درصدی از مشاهدات که در فاصلة معینی از میانگین قرار دارند با استفاده از نامساوی چبیشف
-     تعریف و محاسبه ضریب تغییرات و نسبت شارپ
-     تعریف و محاسبه چولگی، توضیح چولگی چپ و راست و توضیح رابطة میانگین، میانه و مد در توزیع نامتقارن
-     تعریف و محاسبه میزان چولگی و کشیدگی نمونه
 
5-3 مفاهیم احتمال
-     تعریف و کاربرد امید ریاضی در مسایل سرمایه‌گذاری
-     محاسبه و تفسیر کواریانس و ضریب همبستگی
-     محاسبه ارزش مورد انتظار، واریانس و انحراف معیار مربوط به متغیر تصادفی و بازده سبد
 
5-4 محاسبات بازده و ریسک
5-4-1 محاسبات مقدماتی مربوط به بازده  
-     تعریف و محاسبه بازده کل از بازده‌های دوره‌های مختلف
- تعریف و محاسبه بازده سهام در حالت‌های مختلف (تقسیم سود، تجزیه سهام، افزایش سرمایه از محل اندوخته، آورده و مطالبات حال‌شده)
-     محاسبه میانگین بازده در حالت‌های اطمینان و عدم اطمینان(احتمالی)
-     محاسبه بازده با استفاده از میانگین حسابی و میانگین هندسی در دوره‌های زمانی متفاوت
 
5-4-2 مفاهیم پایه ریسک
-     روش‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک به شرح زیر:
واریانس،
نیم‌واریانس،
انحراف معیار،
ضریب تغییرات
بتا 
-     محاسبه و تفسیر کوواریانس نرخ‌های بازدهی و نشان دادن چگونگی ارتباط آن با ضریب همبستگی
 
6- اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای (تعداد پرسش: 20) (ضریب: 4)
1-ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی؛ (تعریف، مستندات فقهی و مصادیق)
-     ممنوعیت اکل مال به باطل
-     ممنوعیت ضرر و اضرار
-     ممنوعیت غرر
-     ممنوعیت ربا
-     حیله برای فرار از احکام شرعی
2-ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی؛ (تعریف، ماهیت، ارکان، احکام، انواع و مصادیق)
-     قرض
-     دین
-     بیع
-     اجاره و اجاره به شرط تملیک
-     جعاله
-     شرکت
-     مضاربه
-     صلح
3-بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام
-     بررسی ماهیت بورس بازی
-     شقوق مختلف بورس بازی
-     بورس بازی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
-     بررسی فقهی بورس بازی
7- مقررات اصول بازار سرمایه (تعداد پرسش:25)(ضریب: 4)
1- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)
2- اصلاحیة قانون تجارت، مبحث اول بخش‌های 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12
3- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 25/09/88 مجلس شورای اسلامی)
4- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3/4/86 هیأت وزیران)
5- ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مصوب 27/4/1386 هیأت مدیره سازمان بورس)
6- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب 3/5/1386 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
7- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب 9/8/1388 هیأت مدیره سازمان بورس)
8- مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (مصوب 27/7/1386 هیأت مدیره سازمان بورس)
9- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (مصوب 28/6/86 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
10- دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب 10/10/1387هیأت مدیره سازمان بورس)
11- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادة ‌35 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 20/1/87 هیأت‌مدیره سازمان بورس)
12- دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 22/07/1386هیأت مدیره سازمان بورس)
13- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (هیأت مدیره سازمان بورس 2/7/1387)
14- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
15- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
16- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

 

 

 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به رضا مناجاتی می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز